دکتر فاطمه حاج اکبری

اطلاعات فردی

نام و نام خانوادگی:  فاطمه  حاج اکبری

عضو هیئت علمی تمام وقت گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج از سال 1377 تا کنون

رتبه دانشگاهی:   استادیاررسمی قطعی پایه 18

نشانی الکترونیکی:                 fatemeh.hajakbari@kiau.ac.ir               و          fatemeh.hajakbari@gmail.com

 

سوابق تحصیلی

رشته تحصیلی

مقطع

دانشگاه محل تحصیل

سال اخذ مدرک

فیزیک لایه های نازک

دکتری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

1389

فیزیک اتمی و مولکولی

کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

1375

فیزیک کاربردی

کارشناسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

1373

 

سوابق مدیریتی

پست

محل تصدی پست

مدت زمان تصدی پست

مدیریت گروه کارشناسی ارشد فیزیک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

ازسال  1392تا کنون

مدیریت گروه کارشناسی فیزیک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

ازسال 1382تا1384

معاونت گروه کارشناسی فیزیک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

ازسال 1379تا1381

 

عضویت در مجامع علمی

سابقه پژوهشی

محل

عضویت در انجمن های علمی

انجمن فیزیک ایران

 

تالیفات

سوابق مکتوب

عنوان

مقطع مرتبط

کتب درسی

آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته

کارشناسی

 

          

طرح های پژوهشی : مجری سه طرح پژوهشی انجام شده و همکار در 5طرح پژوهشی

راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد و کارشناسی فیزیک

 

مقاله های علمی

مقاله

عنوان مقا له

عنوان مجله

ISI

Accepted

Structural, Morphological, Electrical and Optical Properties of Silver Thin Films of Varying Thickness Deposited on Cupric Oxide

Japanese Journal of Applied Physics (2016)

علمی پژوهشی وزارتین

Structural and Optical properties of Nanocrystalline α- MoO3 Thin Films Prepared at Different Annealing Temperatures

Journal of Theoretical and Applied Physics, 9 (2015)67-73.

//

Formation of Cupric Oxide films on Quartz Substrate by Annealing the Copper Films

Journal of Applied Chemical Research, 9, 2 (2015)73-79

//

Annealing Temperature Effect on the Properties of Untreated and Treated Copper Films with Oxygen Plasma

Journal of Theoretical and Applied  Physics (2014) 8:132

//

Effect of Thickness on Structural and Morphological Properties of  AlN Films Prepared Using Single Ion Beam Sputtering

Journal of Applied Chemical Research, 8, 3, 45-52 (2014)

ISI

Influence of Thermal Oxidation Temperatures on the Structural and Morphological Properties of MoO3 Thin Films

Acta physica polonica A123(2013 )(2013)

//

Optical Properties of Amorphous AlN Thin Films on Glass and Silicon Substrates Grown by Single Ion Beam Sputtering

 

Japanese Journal of Applied Physics. 49, (2010)

ISI

 

Auger and photoluminescence analysis of ZnO nanowires grown on AlN thin film

Applied Surface Science (2009)

ISC

Effect of Thickness on Properties of Copper Thin Films Growth on Glass by DC Planar Magnetron Sputtering

Journal of Nanostructures 2(2012)

علمی  پژوهشی وزارتین

Effect of Thickness on Structural and Morphological Properties of  AlN Films Prepared Using Single Ion Beam Sputtering

 

Journal of Applied Chemical Research, 8, 3, 45-52 (2014)

//

Effect of Thickness on Structural and Morphological Properties of  AlN Films Prepared Using Single Ion Beam Sputtering

 

Journal of Applied Chemical Research, 8, 3, 45-52 (2014)

//

Computer Simulation of Critical Energy of Runaway Electrons in the Iran Tokomak 1

(IR-T1)

 

Journal: Mathematical Sciences. 4(3), (2010)

علمی پژوهشی

Effects of laser pulse characteristics on the form of Wakefield generated by the high intensity ultra short laser pulse-plasma interaction

 

Journal of Sciences, (2006)

//

 

Microwave emission high power ultra-short laser pulse and plasma interaction

Iranian physical Journal

1-3,35-38 (2007)

 

همایش ها

      همایش ها

عنوان مقا له

نام و محل برگزاری کنفرانس

همایش ملی

تاثیر توان انباشت بر خواص نانو ساختاری و اپتیکی لایه های نازک نیترید مولیبدن

دوازدهمین کنفرانس ماده چگال ایران1393

//

 

 

مطالعه ساختاری لایه های نیترید مولیبدن انباشتی بر روی سیلیکان

 

کنفرانس فیزیک ایران

1393

//

بررسی خواص ساختاری و مورفولوژیکی لایه های نازک نیترید مولیبدن تهیه شده در زمانهای انباشت متفاوت

همایش ملی پژوهش های کاربردی در ریاضی و فیزیک 1393

//

خواص نانو ساختاری لایه های نازک آلومینیوم انباشتی بر روی کوارتز:بررسی اثر پلاسمای نیتروژن و بازپخت حرارتی

 

 

اولین همایش ملی نانو تکنولوژی مزایا و کاربردها

ایران – همدان دانشگاه شهید مفتح

1392

همایش ملی

Annealing temperature effect on Ag nano films prepared by DC magnetron sputtering

The first conference in plasma engineering and physics, Iran, Tehran (1392)

 

//

Investigation of structural and morphological properties of Ag nano films deposited on copper oxide

The Second Annual Conference on Innovations in Thin Film Processing and

Their Characterizations, Iran, Kerman, (1391)

//

Effect of annealing temperature on structural and morphological properties of Ag nano films deposited on titanium oxide

The Second Annual Conference on Innovations in Thin Film Processing and

Their Characterizations, Iran, Kerman, (1391)

//

Effect of annealing temperature on the structural and morphological properties of silver Nano  layers deposited on copper oxide

The Second Annual Conference on Innovations in Thin Film Processing and

Their Characterizations, Iran, Kerman, (1391)

//

Study of Thermal Annealing Effect on the Properties of Silver Thin Films Prepared by dc Magnetron Sputtering.

5th  International Advances in Applied Physics and Materials Science Congress & Exhibition

Turkey, Antalya, (2015)

همایش بین المللی خارجی

Optical characterization of ZrO2 films grown on quartz substrates at different annealing times.

International Middle East Plasma science

Turkey, Antalya, (2014).

 

//

Structural and morphological properties

Of Nitrogen plasma treated aluminum thin films deposited on silicon substrates.

 

International Middle East Plasma science

Turkey, Antalya, (2014).

 

//

The influence of sputtering power on the structural, morphological and electrical properties of aluminum thin films

The 2nd International Advances in Applied Physics and Materials Science Congress,

Turkey, Antalya, (2012)

//

Determination of AlN thin film optical characteristics experimental transmission data by swanepoel method

4th International Conference on Innovations in Thin Film Processing and Characterization, France Nancy, (2009)

 

//

Characterization and fabrication of ZnO nanowires grown on AlN thin film

AIP Conference Proceedings, Volume 1150, pp. 371-375 (2009)

//

Magneto-hydro-dynamic instabilities in Iran - Tokomak 1 (IR-T1)

31th European physical society conference on plasma physics, Imperial College London, (2004)

 

همایش بین المللی خارجی

MHD precursor to disruption in Iran Tokomak 1

12th International Congress on plasma physics, (ICPP) Nice France, (2004).

//

Study on MHD activity in Tokomaks

12th International Congress on plasma physics, (ICPP) Nice France, (2004).