دکتر سوسن آل رسول

زندگی نامه علمی

C.V (RESUME)

 

1- نام و مشخصّات فردی

نام:سوسن              نام خانوادگی:آل رسول

نشانی محل کار:کرج ، دانشگاه آزاداسلامی، دانشکده الهیات .

پست الکترونیکی :

                        S_alerasoul@kiau.ac.ir

شغل و سمت فعلی : استاد پایه 24 دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج .

2- سوابق تحصیلی

درجه علمی

  رشته تحصیلی

 سال اخذ

 دانشگاه

    شهر

   استان

  کشور

کارشناسی

   الهیّات

1366    

   تهران

   تهران

 تهران

   ایران

کارشناسی    ارشد

   الهیّات

 1368

دانشگاه آزاد واحدمرکزی

   تهران

تهران

تهران

دکتری تخصصی(PhD)

عرفان اسلامی

 1380

علوم و تحقیقات

تهران

تهران

تهران

 

3 – افتخارات

- استاد پژوهشگر برتر دانشگاه آزاداسلامی واحد کرج در سال 1384 .

- استاد نمونه دانشگاه آزاد  اسلامی واحد کرج در سال 1389.

- پژوهشگر برجسته و مدرس توانای علوم و معارف قرآن کریم در نهمین همایش بین المللی بانوان قرآن پژوه در سال 1390.

- پژوهشگر برتر قرآنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در سال 1391.

- پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در سال 1393.

4 _ سوابق پژوهشی

 

  • طرح تحقیقاتی پایان یافته:

1 - مجری طرح "تأثیر تدریس دروس تخصصی رشته های  الهیّات به زبان اصلی در نیل به اهداف تحصیلی".

2 -  همکار طرح "تحلیل عقلانی سنت های الهی در قرآن ونهج البلاغه " 

 

  • تألیفات:

الف) کتب و جزوات درسی دانشگاهی

1 – کتاب عرفان جامی در مجموعه آثارش ، سازمان چاپ وانتشارات وزارت ارشاد اسلامی،چاپ اول1383 ، چاپ دوم 1395.

2 – کتاب شراب عرفانی از منظر قرآن و عرفان اسلامی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ، 1383 .

3-   کتاب صمیمیت بین همسران (الگوهای قرآنی _ روایی) ، باهمکاری طیبه محمدخانی، ندای ملکوت، قم ، 1392.

4- کتاب سوره شناسی یاسین (پژوهشی در سوره شناسی و تحلیل محتوای سوره مبارکه یاسین) ، با همکاری مژگان کاظمی بوئینی، موسسه معارف اسلامی امام رضا (ع)، قم، 1394.

 

ب)مقالات علمی-پژوهشی

1 – مقاله " چگونگی خلقت و آفرینش از دیدگاه عبدالرحمان جامی " فصلنامه عرفان،دانشگاه آزاد اسلامی زنجان ، پیش شماره اول ،پاییز 83 .

2 – مقاله" عشق در عرفان اسلامی از دیدگاه عبدالرحمان جامیمجله علمی پژوهشی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه تهران ،پاییز85،شماره 179.

3 _ مقاله" انسان کامل ، عالم صغیر است وعالم ،انسان کبیر"، فصلنامه علمی پژوهشی خردنامه صدرا،  شماره40

4-  مقاله " بررسی تطبیقی مفهوم توکل در قرآن و عرفان اسلامی"  فصلنامه عرفان ،دانشگاه آزاد اسلامی زنجان ، 1386 .

5-  مقاله "اسرار وجودی حضرت فاطمه زهرا(سلام الله علیها)" فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات راهبردی زنان (کتاب زنان) ، شماره  39، 1387.

 6- مقاله "ضرورت تدریس دروس تخصصی الهیات از متون اصلی عربی" دو فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی ، شماره 18، تابستان وپاییز87 .

7- مقاله "بررسی حکمی عرفانی لیله القدر در قرآن کریم" فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های اعتقادی کلامی (علوم اسلامی) ، زمستان 1387.

8- مقاله "سوره شناسی مسبّحات" (با همکاری سیده زهرا اعتصامی)، فصلنامه دین پژوهی و کتاب شناسی قرآنی (فدک) ، دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت ،بهار 1389.

9- مقاله " خلود و جاودانگی در بهشت و جهنم از منظر قرآن کریم" (با همکاری نیره جمشیدیان)، فصلنامه دین پژوهی و کتاب شناسی قرآنی (فدک) ، دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت ،پاییز 1389.

10- مقاله "تاثیر فلسفه بر عرفان اسلامی" مجله علمی پژوهشی عرفان ، دانشگاه آزاداسلامی زنجان، 1389؛(25):55-69 .

11- مقاله "بررسی تطبیقی آیات مربوط به علقه با علم جنین شناسی" (با همکاری مریم طاهری زاده)، فصلنامه دین پژوهی و کتاب شناسی قرآنی (فدک) ، دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت ، 1389؛(4) .

12-  مقاله “On the Three Realms of the Effects of Philosophy on Islamic Mysticism”   در نشریه philosophy Study  ، اکتبر 2011، (5) :344-352. (www.davidpublishing.com)

13- مقاله "بررسی تطبیقی آموزه های اسلام و زرتشت در تأثیر عقاید حقّه و پندار نیک بر کردار وگفتار نیک" (با همکاری فاطمه شیرزاد راد جلالی)، فصلنامه علمی پژوهشی معرفت ادیان ، (موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی) ،1389 ؛5 : 107-131.

14-  مقاله "اصول موثر در روابط صمیمانه همسران با الگو برداری از اسوه های قرآنی و همسران بهشتی" (با همکاری طیبه محمد خانی)، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات راهبردی زنان ،1390؛ 52 :147-184.

 
 

15- مقاله "دین مداری و دنیا داری در نهج البلاغه" (با همکاری فاطمه مسجدی) ، دوفصلنامه علمی پژوهشی "پژوهش نامه علوی" پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، 1392؛ سال چهارم ،شماره 8: 1-19.

16-  مقاله "اخلاق وفاداری همسران و شاخصه های ارزشی آن در اسلام" ، فصلنامه علمی پژوهشی زن و مطالعات خانواده دانشگاه آزاد اسلامی تبریز ، 1391؛ 16: 29-13 .

17- مقاله "غایت هستی در دین زرتشت و مقایسه آن با آموزه های قرآن" ، (با همکاری فاطمه شیرزاد رادجلالی)، فصلنامه علمی پژوهشی معرفت ادیان ، 1392؛ 14: 72-55 .

18- مقاله "انطباق صراط مستقیم و انسان کامل" (با همکاری فهیمه صادقی قهرودی) ، فصلنامه علمی پژوهشی عرفان اسلامی ، 1392 ؛37: 50-31 .

19- مقاله " بازپژوهی رویکردهای فقهی در مباحث کنترل جمعیت و تنظیم خانواده" ، (با همکاری دکتر فروزان علایی نوین) ،فصلنامه علمی پژوهشی مجله پژوهش های فقه و حقوق اسلامی ، 1393 ؛ 38: 138-156 .

20- مقاله "تحلیلی بر وجوب سجده در سور عزائم با تکیه بر مطالعات تفسیری" (با همکاری مریم آقالر) ، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تفسیری ، 1394 ؛ 22 : 175

 

ج) مقالات علمی - ترویجی

1- مقاله "گذری بر کتاب لوایح " ، فصلنامه علمی ترویجی آینه میراث ، شماره3 ، زمستان 1380 .

2- مقاله "اطاعت از خاتم پیامبران در قرآن کریم" (با همکاری دکتر علی شیخ الاسلامی و نادره حیدری) ، فصلنامه علمی ترویجی سفینه ، 1390؛ 30: 86-102.

3- مقاله "تحلیل نبوّت پیامبر اکرم(ص) از زبان امام معصوم(ع) " (با همکاری سیده فاطمه رهنما)، فصلنامه علمی ترویجی سفینه، 1390؛ 30: 122-140.

4- مقاله "مفهوم شناسی عبرت در قرآن کریم" (با همکاری پروین بردابرد) ، فصلنامه علمی ترویجی مطالعات قرآنی، 1391؛ 9: 35-50.

5- مقاله "تحلیل قرآنی - عقلی از پل صراط"(با همکاری فهیمه صادقی قهرودی) ، فصلنامه علمی ترویجی مطالعات قرآنی  ، 1391؛10: 11-30.

6- مقاله "ایمان مبنای نظام اخلاقی قرآن"، (با همکاری فاطمه شیرزاد راد جلالی) ،فصلنامه علمی ترویجی مطالعات قرآنی ، 1392 ؛ 15: 28-9 .

7- مقاله "بصیرت" در قرآن کریم و تفاوت آن با "بصر" ، (با همکاری مریم سادات صدر) ، فصلنامه علمی ترویجی مطالعات قرآنی، 1393؛ 17: 9-26.

8- مقاله "ولایت امام و گستره آن در تفکر شیعی با تاکید بر آموزه های صحیفه سجادیه"، (با همکاری دل آرا نعمتی پیرعلی و اکرم بالاخصال) ، فصلنامه علمی ترویجی بصیرت و تربیت اسلامی، پاییز1394؛ 34 : 70-47 .

 

د) سایر مقالات

1- مقاله "بحثی درباره تفسیر ملاصدرا از سوره مبارکه اعلی" ،مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی حکیم ملاصدرا .1378.

2- ارائه مقاله و چاپ کامل مقاله "عنصر محبت و عشق در عرفان اسلامی"، در دومین همایش بین المللی حکیم ملاصدرا،1383.

3_ ارائه مقاله وچاپ کامل مقاله "رابطه علم و دین "،در مجموعه مقالات همایش تولید علم و جنبش نرم افزاری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرج ،1383.

4_ارائه مقاله و گواهی چاپ مقاله "انسان کبیر عالم صغیر است"،کنگره ملی ملاصدرا ،1382.

5_ارائه مقاله "حکمت در قرآن کریم" به عنوان مقاله برتر  و چاپ درمجموعه مقالات همایش عقلانیت ،معنویت وپرهیز از عوام زدگی فرهنگی ،1385.

6_ ارائه مقاله وچاپ مقاله " تأثیر تدریس دروس تخصصی رشته های الهیات به زبان عربی(ازمتون اصلیمجموعه مقالات اولین کنگره ملی علوم انسانی ،اسفند1385.

7_ پذیرش وچاپ خلاصه مقاله "زن،حجاب ومیل فطری زیبایی دوستی "،در همایش حجاب پوشش و آراستگی ،1384.

8_مقاله "نقش عبادات در بهداشت روانفصلنامه دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسلامی کرج ،شماره3 ،1378.

9_ مقاله "تحقیق دربعضی مسائل کلامی" ،قاعده برهان لطف" ،فصلنامه دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسلامی کرج ،شماره 5 ،1380.

10-مقاله "اسلام تنهاراه حل بحران هویت"  مجموعه مقالات همایش منطقه ای قرآن و عصرجدید. دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، ‏1386.

11- مقاله "جایگاه محیط زیست از منظر قرآن و آموزه های دینی " ‏  مجموعه مقالات همایش منطقه ای قرآن و عصرجدید. دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، ‏1386.

12- مقاله "تفسیر حکمی-عرفانی قرآن کریم در آثار مرحوم آیت الله شاه آبادی"  مجموعه مقالات کنگره بزرگداشت مقام حکیم عارف, فقیه مجدد, آیت الله العظمی شاه آبادی. ‏1386.

13- مقاله "تأثیرآشنایی با سنتهای الهی درنواندیشی وشکوفایی فرهنگی" (با همکاری دکتر پورطولمی) مجموعه مقالات همایش ملی خلاقیت ونوآوری در آموزش عالی ، دانشگاه آزاد اسلامی کرج، 1387.

14- مقاله"نقش خانواده در زندگی انسان از دیدگاه قرآن کریم" (با همکاری طیبه محمدخانی) مجموعه مقالات دومین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر ما، دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، پاییز 1388.

15- مقاله " منزلت شب قدر از دیدگاه قرآن کریم و معصومین(ع)" (با همکاری طاهره عبدالحسینی)، مجموعه مقالات دومین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر ما، دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، پاییز 1388.

16- ارائه مقاله "موفقیت، عفاف و حجاب" (با همکاری طاهره عبدالحسینی حسین آبادی) در دومین همایش کشوری عفاف و حجاب، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، اردیبهشت 1389.

17- ارائه مقالهIn Flounce of Philosophy of on Islamic Mysticism در پنجمین کنفرانس بین المللی فلسفه، آتن، یونان، خرداد 1389.

18- مقاله "صفت صاحب دفاع قرآن از خاتم پیامبران در مقابل تهمت ها"(با همکاری دکتر علی شیخ الاسلامی و نادره حیدریفصلنامه قرآنی کوثر، ۱۳۸۹؛35:‏11 -125.

19- مقاله "مصادیق بندگان مرضی از دیدگاه قرآن" (با همکاری فخرالسادات حسینی متولی)، فصلنامه قرآنی کوثر،  ۱۳۸۹؛35: 48-31.

20-مقاله "نقش گیاهان در تغذیه و سلامت انسان از دیدگاه قرآن" (با همکاری دکتر محمد علی لسانی فشارکی و زهره فریدونی) فصلنامه قرآنی کوثر، ۱۳۸۹؛(34):‏126-142.  

21- مقاله "بررسی نقش گیاهان در زندگی معنوی انسان از دیدگاه قرآن" (با همکاری زهره فریدونی) ، مجموعه مقالات همایش منطقه ای سلامت پژوهی در قرآن کریم" 1389.

22- مقاله "ترس از خدا و مقام پروردگاری" ، (با همکاری زهرا قلندری) ، فصلنامه قرآنی کوثر ، 1390؛ 39 : 44-    .

23- مقاله "راه های نفوذ شیطان از منظر قرآن و نهج البلاغه" (با همکاری سیده نرجس افتخاری) ، فصلنامه قرآنی کوثر ، 1390 ؛ 39: 67-   .

24- مقاله " بررسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی با رویکردهای علوم اجتماعی ، روانشناسی و حقوق" مجموعه مقالات همایش بررسی آسیب شناسی جرم و مصادیق آن در قرآن کریم ، دانشگاه پیام نور دامغان ، اسفند 1390؛

25- مقاله "ویژگی های حضرت علی (ع) در دعای افتتاح " (با همکاری سیده فاطمه رهنما) ، فصلنامه قرآنی کوثر ، 1390؛ 39: 5-   .

26- مقاله "ارتباط تقوی وبسط عدل در دعای مکارم الاخلاق امام سجاد(ع" (با همکاری مهناز کریم پور)، فصلنامه تخصصی قرآنی بیّنات ، 1390 ؛سال هجدهم، شماره3: 35-50 .

27- مقاله "درآمدی بر شناخت لیله القدر ازمنظر قرآن کریم و معصومین(ع)" (با همکاری طاهره عبدالحسینی) ، فصلنامه عترت (معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی) ،1390؛ 1: 25-49.

28- مقاله " اعجاز علمی قرآن در آفرینش حس شنوایی و بینایی انسان" (با همکاری مریم طاهری زاده) ، فصلنامه قرآنی کوثر، 1391؛41: 26-41.

29- مقاله "طلب هدایت به صراط مستقیم" (با همکاری فهیمه صادقی) ، فصلنامه قرآنی کوثر، 1391؛ 44: 147-159 .

30- مقاله "راهکارهای پیشگیری از لهو و لعب از منظر قرآن و روایات" (با همکاری دکتر مجید معارف ونرجس نهایت بین) فصلنامه قرآنی کوثر ، 1392؛ 47: 23-

31- مقاله " توسعه وقبض رزق وروزی از منظر قرآن کریم" (با همکاری پروین بردابرد) فصلنامه قرآنی کوثر، 1392؛ 47 : 52-

32- مقاله "صراط مستقیم در قرآن و عرفان" (با همکاری فهیمه صادقی قهرودی) فصلنامه قرآن و مطالعات عرفانی ، 1392؛ 1: 73-95.

33- مقاله "شیطان از منظر قرآن و یاسین" ، (با همکاری سیده نرجس افتخاری) ، فصلنامه علمی تخصصی بیّنات ، 1392؛ 79 : 157-167 .

34- مقاله "معاد در دعای مکارم الاخلاق امام سجاد (ع) و تجلی آن در قرآن" ، (با همکاری مهناز کریم پور) ، فصلنامه علمی تخصصی کوثر ، 1394؛ 54 : 135-

35- مقاله "رهبانیّت از منظر قرآن" (با همکاری فاطمه مسجدی)، فصلنامه بیّنات ، 1394؛ 85 : 165-179.

36- مقاله “Avoid of Moral Disorders In Islamic Educational System” (با همکاری حوری غلامی ،, (2015): 2633-2643  IJABER , Vol. 13, No. 5.

37- مقاله " شمه ای از اسرار وجودی حضرت معصومه (س)، (با همکاری طاهره عبدالحسینی) ، مجموعه مقالات همایش سبک زندگی حضرت معصومه (س)،  دانشگاه آزاد اسلامی کرج ، 1394؛  97-111 .

 

5 – خدمات علمی:

  1 – عضو شورای داوری علوم اسلامی ،ششمین و هفتمین و هشتمین جشنواره جوان خوارزمی .

2 _عضو کمیته علمی همایش تولید علم و جنبش نرم افزاری ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ، 1383.

3 _ عضو کمیته علمی همایش موعود در ادیان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ،1383.

4 _ عضو کمیته علمی همایش حجاب پوشش و آراستگی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ، 1384.

5 _ عضو کمیته علمی همایش عقلانیت ،معنویت وپرهیز از عوام زدگی فرهنگی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ،1385

6- عضو هیات داوری و علمی  چهارمین همایش آئین نکوداشت و تکریم بانوان مبلغ شهر تهران1390و1391..

7 _عضو هیات تحریریه مجله علمی پژوهشی عرفان ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان .

8 _ عضو هیات تحریریه فصلنامه دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج .

9 – عضو کمیته علمی همایش ملی خلاقیت ونوآوری در آموزش عالی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرج .

10– عضو هیات تحریریه فصلنامه مطالعات قرآنی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت .

11- عضو هیات تحریریه فصلنامه عترت ، معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی.

12- عضو هیات تحریریه فصلنامه معرفت ادیان ، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی.

13- عضو اصلی هیات مدیره انجمن علوم قرآن و حدیث ایران.

14- داور هفدهمین جشنواره هنر و ادبیات دینی و پژوهشی قرآن و عترت استادان،اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور، 1391.

 

6 _ فعالیّت های اجرایی :

1 _ مدیریت گروه علوم قرآن و حدیث به مدت5/4 سال.

2 _عضو کمیته تحصیلات تکمیلی و شورای پژوهشی دانشکده الهیات.

3 _ عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.

4 _  عضو کمیته منتخب واحد کرج وابسته به هیئت ممیزه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی.

5 -  عضو کار گروه علوم انسانی هیئت اجرایی جذب هیئت علمی استان تهران .

6- عضو حقیقی ماده 1 ارتقاء اعضا هیئت علمی استان البرز.

7- عضو هیئت امناء دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز سال 1392-93.