معرفی و اهداف شورا

معرفی شورای راهبردی زنان فرهیخته

با توجه به افزایش کمی و رشد کیفی زنان در مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی و با این باور که زنان فرهیخته از بهترین سرمایه های انسانی و ارزشمند دانشگاه می

باشند و نظر به ضرورت رسیدگی به امور زنان، شورای راهبردی زنان فرهیخته دانشگاه آزاد اسلامی با نظردکتر حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در تاریخ 21 مهر ماه 92

تشکیل شد. شورای راهبردی درصدد است تا با سیاست گذاری و برنامه ریزی، فرصت های لازم را جهت رشد و توسعه کمی و کیفی مشارکت زنان دانشگاه آزاد اسلامی و دستیابی

زنان به فرصت های برابر در عرصه های مختلف علمی و جایگاه های مدیریتی فراهم کرده و در این راه گامی موثر و سازنده در جهت توسعه پایدار بردارد. این شورا در حال حاضر متشکل

از 14 عضو ثابت می باشد که با حکم رئیس محترم دانشگاه منصوب شده اند. ریاست شورا را خانم دکتر فاطمه طباطبایی به عهده دارند. نایب رییس خانم دکتر خدیجه آرین و دبیر شورا

خانم دکتر متینه پاکیده میباشند.

اهداف شورای راهبردی زنان فرهیخته

1- شناخت وضعیت زنان در زمینه های مختلف و ارائه راهبردها و برنامه های کارآمد در جهت رفع موانع و فراهم آوردن بستر مناسب به منظور ارتقاء جایگاه زنان در جامعه با توجه به

الگوهای اسلامی.

2- افزایش و توسعه فعالیت و مشارکت زنان در عرصه های علمی، پژوهشی، آموزشی، فرهنگی- اجتماعی دانشگاه و ارتقای جایگاه آنان در عرصه های مدیریتی.  

3- تبیین جایگاه مطلوب زنان دانشگاه آزاد اسلامی از طریق بهره گیری از نتایج تحقیقات و پژوهش های بنیادی، راهبردی و کاربردی برای ارتقای سطح دانش، بینش و کارآمدی.

4- حمایت از زنان فرهیخته و توانمند برای دستیابی به جایگاه حقیقی خود در سطوح مختلف اجتماعی  و دانشگاهی.

5- توجه به سلامت جسمانی و روان شناختی زنان.